9. redna seja, 2. 11. 2011

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 25. 10. 2011

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 2. 11. 2011, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje
 5. Statut Občine Poljčane – II. obravnava
 6. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev – II. obravnava
 7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor – Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici – hitri postopek
 8. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane – hitri postopek
 9. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata – I. obravnava
 10. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole – I. obravnava
 11. Odlok o plakatiranju na območju Občine Poljčane – I. obravnava
 12. Sklep o povračilu stroškov geodetskih storitev
 13. Odgovori na vprašanja in pobude
 14. Vprašanja in pobude
 15. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: