Delovna telesa

V skladu s statutom občine občinski svet ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

 

Stalna delovna telesa občinskega sveta (mandat 2014 – 2018)

 1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  Tomaž KOKOT predsednik
  Olga ŽOLGER namestnica predsednika
  Andro RAZBORŠEK član
  Jožef KOHNE član
  Tomaž  MARZIDOVŠEK član
 2. Statutarno pravna komisija
  Olga ŽOLGER predsednica
  Nataša KRAJNC namestnica predsednice
  Matjaž POLANEC član
  Viktor PUŠAVER član
  Liljana BELIČ članica
 3. Komisija za pritožbe in ugovore občanov
  Ana LEŠNIK predsednica
  Damjan PERKO namestnik predsednice
  Jurij GABER član
  Nataša KRAJNC članica
  Jožef KOHNE član
 4. Komisija za priznanja in odlikovanja
  Tomaž MARZIDOVŠEK predsednik
  Andrej SAMASTUR član
  Ana BRAČIČ članica
  Tomaž KOKOT član
  Vincenc ZOBEC član

 

Začasna delovna telesa občinskega sveta

 1. Komisija za okolje in prostor
  Viktor PUŠAVER predsednik
  Jožef KOHNE namestnik predsednika
  Andro RAZBORŠEK član
  Jožef MARZIDOVŠEK član
  Boris KODRIČ član
 2. Komisija za družbene dejavnosti
  Petra URLEP predsednica
  Miran VOGLAR namestnik predsednice
  Darja BERA članica
  Vladimir GANZITI član
  Nataša KRAJNC članica
 3. Komisija za gospodarstvo in kmetijstvo
Andro RAZBORŠEK predsednik
Slavko KODRIČ namestnik predsednika
Marija KRALJ članica
Tomaž KOKOT član
Igor ČEBULAR član
Zoran ŽAGAR član

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 42/2007), svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu na območju Občine Poljčane, ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

Svet šteje pet članov, in sicer:

 • predstavnik občinskega sveta,
 • predstavnik ZŠAM in AMD,
 • predstavnik policijske postaje,
 • dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih institucij.

 

Sestava Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mandatu 2014 – 2018:

Aleksandra PIRŠ  predsednica
Mira ONIČ  namestnica predsednice
Zdenka PODJAVERŠEK  članica
Marjan PRIMEC  član
Viktor PUŠAVER  član