Delovna telesa

V skladu s statutom občine občinski svet ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

 

STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA (mandat 2018 – 2022)
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Franc VALAND predsednik
Vladimir GANZITI namestnik predsednika
Jožef KOHNE član
Robert MAJER član
Tomaž  MARZIDOVŠEK član

2. Statutarno pravna komisija

Viktor PUŠAVER predsednik
Nataša FLAC PODLIPNIK članica
Lavra SLATENŠEK članica
Vladimir GANZITI član
Katja MIKOLIČ HASIĆ članica

 

3. Komisija za pritožbe in ugovore občanov

Jožef KOHNE predsednik
Aleš KAVKLER član
Aleksandra PIRŠ članica
Alojz PUŠNIK član
Vincenc ZOBEC član

4.  Komisija za priznanja in odlikovanja

Vincenc ZOBEC predsednik
Tomaž  MARZIDOVŠEK član
Mirko SLATENŠEK član
Klemen KNEZ član
Franc VALAND član

ZAČASNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

 

Komisija za okolje in prostor

Boris KODRIČ predsednik
Vladimir GANZITI član
Robert MAJER član
Vilijem KADILNIK član
Janez ŠABEC član

Komisija za družbene dejavnosti

Aleksandra PIRŠ predsednica
Janja KODRIČ članica
Eva JUG članica
Jelena VERDNIK članica
Anton JELOVŠEK član

 

Komisija za gospodarstvo in kmetijstvo

Jožef KOHNE predsednik
Viktor PUŠAVER član
Eva JUG članica
Tomaž MARZIDOVŠEK član
Maja BRAČKO članica
Anton SAVSKI član
Jurij GABER član

 

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 42/2007), svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu na območju Občine Poljčane, ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

Svet šteje pet članov, in sicer:

  • predstavnik občinskega sveta,
  • predstavnik ZŠAM in AMD,
  • predstavnik policijske postaje,
  • dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih institucij.

 

Sestava Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mandatu 2018 – 2022:

Aleksandra PIRŠ
Maksimiljan VODEB
Suzana VOŠINEK
Katja STEGNE
Aleš JAMNIK