Občinska volilna komisija

Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojen občinski organ, ki v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 45/2008) in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo na podlagi predlogov političnih strank, drugih organizacij v občini ter občanov.

 Sestava občinske volilne komisije 

(Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2015))

Nada VUČAJNK predsednica
Dušica MOHORKO JUG namestnica predsednice
Jasna OREŠIČ članica
Aleksandra VINDIŠ namestnica članice
Bojan MARZIDOVŠEK član
Feliks GORIŠEK namestnik člana
Liljana BELIČ članica

 

Tajnica Občinske volilne komisije Občine Poljčane: Renata Golob, 02/8029 223 ali 040 640 044; renata.golob@poljcane.si

 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 18. 11. 2018

Navodilo občinskim volilnim komisijam za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev župana, ki bodo, 18. 11. 2018