Vaški odbori

V skladu z Odlokom o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 42/2007), so kot posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Poljčane ustanovljeni vaški odbori, ki opravljajo naslednje naloge:

 • predlagajo občinskemu svetu predloge in programe, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja,
 • obravnavajo zadevi iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na njihovo območje,
 • obravnavajo predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja ter jih posredujejo občinskim organom v reševanje,
 • sodelujejo z društvi ter nevladnimi in drugimi organizacijami z območja delovanja,
 • na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delovanju in drugih zadevah, ki se nanašajo na območje,
 • sodelujejo pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnostih, ki se izvajajo na njihovem območju,
 • izvajajo druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov Občine Poljčane in občinskega sveta.

 

Na območju Občine Poljčane ustanovljenih osem vaških odborov, in sicer:

 • vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake, ki šteje 4 člane;
 • vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas, ki šteje 3 člane;
 • vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice, ki šteje 5 članov;
 • vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično, ki šteje 7 članov;
 • vaški odbor za območje naselij Lušečka vas in Čadramska vas, ki šteje 5 članov;
 • vaški odbor za območje naselja Poljčane, ki šteje 7 članov;
 • vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane, ki šteje 5 članov,
 • vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica in Stanovsko, ki šteje 5 članov.

 

Sestava članov vaških odborov v mandatu 2014 – 2018:

Vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake

VIDNAR Boris predsednik
JESIH Roman namestnik predsednika
BRGLEZ Anton član
RORŠEK Franc član

 

Vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas

ŠABEC Janez predsednik
VANTUR Marko namestnik predsednika
JUG Branko član

 

Vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice

LESNIKA Leopold predsednik
HRUP Pankracij namestnik predsednika
OGRIZEK Alojzija članica
TURIN Jože član
LONČARIČ Srečko član

 

Vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično

AVGUŠTIN Marko predsednik
FURMAN Bonifacij namestnik predsednika
DROZG Aljaž član
KOŠIČ Stanislav član
KAJTNA Bojan član
ZORIN Valter član
VODUŠEK Viktor član

 

Vaški odbor za območje naselij Lušečka vas, Čadramska vas

ŠTIH Dragica predsednica
KADILNIK Vili namestnik predsednice
KNEZ Matjaž član
GOMILŠEK Bogoljub član
KRAJNC Adrijana članica

 


Vaški odbor za območje naselja Poljčane

POTOČNIK Milan predsednik
PIHLER Urban namestnik predsednika
LEHNER Ivan član
TEŽAK Vojko član
LESNIKA Andreja članica
SAMASTUR Andrej član
KOVAČ Peter član

 

Vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane

ZDOLŠEK Oswald predsednik
KODRIČ Boris namestnik predsednika
PAVLIČ Uroš član
LEPOŠA Edvard član
PERKO Damjan član

 

Vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica, Stanovsko

REK Bojan predsednik
ŠPELEC Andrej član
ŠKOLC Franc član
TIČ Aleš član
PAVLIČ Miran član