1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Poljčane

 

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si

      V   A   B   I   L   O

 

Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) ter 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in 52/18)

 

s k  l  i  c  u  j  e  m

1. redno (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 18. decembra  2018,  ob 17. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:
  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
  3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
  5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
  6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
S spoštovanjem!

          Župan

Stanislav Kovačič

 

Novoizvoljeni člani občinskega sveta in novoizvoljeni župan se pred pričetkom seje izkažejo s Potrdilom Občinske volilne komisije Občine Poljčane o izvolitvi in z osebnim dokumentom.

GRADIVA:

4. dopisna seja, 14. 11. 2018

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 6. 11. 2018

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 26. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07,  53/10 in 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

4. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 14. novembra 2018, med 8. in 16. uro.

Predlagani dnevni red:

  1. Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Maribor
  2. Potrditev kandidatov za člana/namestnika člana Okrajne volilne komisije UE Slovenska Bistrica

Dopisna seja Občinskega sveta Občine Poljčane bo potekala v sredo, 14. novembra 2018, med 8. in 16. uro.

Člane Občinskega sveta Občine Poljčane prosimo, da med navedeno uro na tel. št. 02 8029 220 ali 8029 223 ali na e-naslov: obcina@poljcane.si posredujete svoj glas o predlaganih sklepih, in sicer tako, da izjavite, ali ste »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM« o predlaganem sklepu.

Zahvaljujemo se za Vaše sodelovanje.

S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

GRADIVA: