Razpis volitev
Splošno

DRUGI KROG VOLITEV ZA ŽUPANA

Občinska volilna komisija Občine Poljčane je dne 19. 11. 2018 sprejela ugotovitveni sklep o izvedbi drugega kroga volitev za župana. Glasovanje za drugi krog volitev za župana bo potekalo v nedeljo 2. decembra 2018.

Predčasno glasovanje, bo, za vse volivce, ki bodo na dan volitev odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), potekalo v sredo, 28. 11. 2018 od 7.00 do 19.00 ure na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane (sejna soba).

Volivci, ki bi želeli glasovati po pošti morajo Občinsko volilno komisijo Občine Poljčane o tem obvestiti do 21. 11. 2018 do 24.00 ure (OBRAZEC). Volivci, ki ste Občinsko volilno komisijo obvestili, da želite glasovati po pošti v 1. krogu volitev, vam tega obvestila ni potrebno več pošiljati.

Volivci, ki bi želeli glasovati na domu morajo Občinsko volilno komisijo Občine POjlčane o tem obvestiti do srede 28. 11. 2018 do 24.00 ure (OBRAZEC)

Rok za predlaganje zaupnikov je 26.11.2018.

_____________

Objavljamo seznam vloženih in potrjenih kandidatov za župana Občine Poljčane in list kandidatov za občinski svet Občine Poljčane, ki kandidirajo na lokalnih volitvah 2018.

Seznam kandidatov za župana

Seznam kandidatov za občinski svet

_____________

SPREJEM KANDIDATUR

Občinska volilna komisija Občine Poljčane sprejema kandidature za župana in za člane občinskega sveta v času uradnih ur Občinske uprave Občine Poljčane, na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, na dan 17. 10. 2018 od 13.00 do 17.00 ure in na dan 18. 10. 2018 (zadnji dan za vložitev kandidature) pa od 8.00 do 19.00 ure, prav tako na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65.

_____________

 MOŽNOSTI IN NAČINI GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH

  1. Na rednem volišču

Kdaj: V nedeljo, 18. 11. 2018 od 7.00 do 19.00 ure.

Kje: Lokacija volišča je zapisana na obvestilu volilne komisije, ki ga po pošti dobimo na naslov stalnega bivališča.

  1. Predčasno glasovanje

Kdaj: Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 14. 11. 2018 od 7.00 do 19.00 ure

Kje: Na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

  1. Glasovanje na domu zaradi bolezni

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Poljčane, najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, t.j. do vključno 14. 11. 2018 (81. člen ZVDZ).

 Obrazec – sporočilo

4. Možnosti glasovanja za invalide oziroma osebe s posebnimi potrebami

– glasovanje po pošti: po pošti lahko glasujejo invalidi, če to sporočijo Občinski volilni  komisiji Občine Poljčane, najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja, do vključno 7. 11. 2018 in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida (81. člen ZVDZ).

Obrazec – sporočilo

 Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen). To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

– glasovanje s pomočjo druge osebe: volivec/-ka ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ali oddati glasovnico, če to zaradi telesne hibe ali nepismenosti ne more storiti sam (79. člena ZVDZ).

– glasovanje s pomočjo pripomočka za slepe in slabovidne osebe na volišču  (šablona, s katero se tem volivcem olajša glasovanje).

  1. Možnosti glasovanja za osebe, ki se na dan glasovanja nahajajo v določenih institucijah (npr. bolnici)

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo Občinski volilni  komisiji Občine Poljčane, najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja, do vključno 7. 11. 2018 (81. člen ZVDZ).

Obrazec – sporočilo

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen). To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

_____________

Občinska volilna komisija Občine Poljčane poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev t.j. do 13. 9. 2018 podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člane volilnih odborov ter njihove namestnike.

Javni poziv

Predlog za člana volilnega odbora

Soglasje in izjava kandidata

_____________

 

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Poljčane in Župana Občine Poljčane v letu 2018

_____________

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta za lokalne volitve 2018, je za volitve članov občinskega sveta Občine Poljčane 36 podpisov volivcev, ki imajo volilno pravico v Občini Poljčane.

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za župana Občine Poljčane je 42 podpisov volivcev, ki imajo volilno pravico v Občini Poljčane.

______________

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018

Volilna kampanja

Obvezni izvodi plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018: Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) je potrebno poslati obvezne izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva, kot so promocijski plakati, letaki, brošure, zgibanke in druge publikacije. Preberite več

___________________________

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane

___________________________

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018

Seznam plakatnih mest na območju občine Poljčane

___________________________

Pogoji za najem posebnih prostorov v lasti Občine Poljčane za namen organizacije predvolilnih shodov v času volilne kampanje za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana v letu 2018

Obrazec vloge

___________________________

Pomembnejši datumi na podlagi ZVRK v povezavi z vodenjem volilne kampanje

3.  9. 2018 – Začetek volilnih opravil – MNZ objavi število volilnih upravičencev v posamezni lokalni skupnosti (8. odstavek 23. člena ZVRK)

3. 10. 2018 – Skrajni rok za odprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje (1. odstavek 16. člena ZVRK)

18. 10. 2018 – Skrajni rok, da se volilni komisiji lokalne skupnosti sporoči podatke o organizatorju in o TRR (2. odstavek 17. člena ZVRK)

19. 10. 2018 – Začetek volilne kampanje (2. člen ZVRK)

16. 11. 2018 – Ob 24. uri zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka (2. člen ZVRK)

3. 12. 2018 – Skrajni rok za odstranitev plakatov in drugih oglaševalskih vsebin s plakatnih mest (1. odstavek 11. člena ZVRK)

3. 12. 2018 – Državna volilna komisija in volilne komisije lokalnih skupnosti so dolžne posredovati podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču (5. odstavek 17. člena ZVRK)

18. 3. 2019 – Skrajni rok za zaprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje. (1. odstavek 16. člena ZVRK)

2. 4. 2019 – Skrajni rok za posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje na spletni portal AJPES (5.  odstavek 18. člena ZVRK)

Več na:  www.mju.si

___________________________

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji so kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti dolžni hkrati z vložitvijo kandidatur sporočiti volilni komisiji lokalne skupnosti podatke o organizatorju volilne kampanje.

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (drugi odstavek 17. člena ZVRK) (OBR LV-16) 

___________________________

Obrazci

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe:

Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  https://www.nok.si/ . Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.
(Služba za lokalno samoupravo)

__________________________

Pri volitvah se uporabljajo predpisani obrazci (podpora s podpisom OBR LV-1 in LV-2) ter instruktivni obrazci, katerih namen je pomagati predlagateljem kandidatur oziroma list kandidatov v postopku kandidiranja in pri vložitvi kandidatur pri občinski volilni komisiji.

 

PREDPISANI OBRAZCI:

1. Podpora kandidaturi za župana (OBR LV-1)

2. Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta (OBR LV-2)

Obrazec (LV-1 /LV-2) mora podpornik podpisati pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice (upravne enote), nato pa ga oddati kandidatu oz. predlagatelju kandidata/liste kandidatov. 

 

INSTRUKTIVNI OBRAZCI:

Župan:

1. Kandidatura za župana (OBR LV-4)

2. Soglasje kandidata za župana (OBR LV-5)

3. Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana (OBR LV-9)

4. Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za lokalne volitve (OBR LV-12)

 

Občinski svet:

1. Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta (proporcionalni volilni sistem) (OBR LV-7)

2. Soglasje kandidata za občinskega svetnika (OBR LV-8)

3. Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo/e kandidatov za člana občinskega sveta (proporcionalni volilni sistem) (OBR LV-11)

4. Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve (OBR LV-12)

 

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (drugi odstavek 17. člena ZVRK) (OBR LV-16) 

 

Obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Državne volilne komisije.

 

 

Zakonodaja
Povezave