Gospodarske javne službe

Lokalne gospodarske javne službe v Občini Poljčane, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Poljčane ureja Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane (Ur. l. RS, št. 79/11)

Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • zbiranje komunalnih odpadkov,
 • prevoz komunalnih odpadkov,
 • obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • vzdrževanje občinskih javnih cest,
 • pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.

Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe pa se opravljajo naslednje dejavnosti:

 • upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve
 • vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja,
 • varstvo pred požarom.

 

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

IZVAJALEC

OSKRBA S PITNO VODO

OKP

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Komunala Slov. Bistrica

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

Komunala Slov. Bistrica

PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

Komunala Slov. Bistrica

OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Komunala Slov. Bistrica

ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

Komunala Slov. Bistrica

UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Režijski obrat Občine Poljčane

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST

Cestno podjetje Ptuj d.d.

Seznam kontaktnih številk

POMOČ, OSKRBA IN NAMESTITEV ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČU

Snaga d.o.o Maribor

http://www.zavetisce-mb.si/

 

IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

IZVAJALEC

UPRAVLJANJE S POKOPALIŠČI, UREJANJE TER VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNE STORITVE

Režijski obrat Občine Poljčane

Yamaco d.o.o.

VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN, OBJEKTOV IN NAPRAV NA, OB ALI NAD VOZIŠČI DRŽAVNIH CEST, KI SO V FUNKCIJI JAVNIH POVRŠIN NASELJA,

Cestno podjetje Ptuj d.d.

Seznam kontaktnih številk

VARSTVO PRED POŽAROM.

PGD Poljčane