Delovna telesa

V skladu s statutom občine občinski svet ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

 

Stalna delovna telesa občinskega sveta (mandat 2010 – 2014)

 1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  Matjaž KNEZ predsednik
  Aleksander MARZIDOVŠEK namestnik predsednika
  Vladimir GANZITI član
  Dragica ŠTIH član
  Cvetka POLANEC članica
  Vincenc ZOBEC član
  Viktor PUŠAVER član
 2. Statutarno pravna komisija
  Silvestra SAMASTUR predsednica
  Marjeta KREMPL namestnica predsednice
  Tomaž KOKOT član
  Mirko SLATENŠEK član
  Bojan VERŠNIK član
 3. Komisija za pritožbe in ugovore občanov
  Tomaž KOKOT predsednik
  Ferdinand POTISK namestnik predsednika
  Silvestra SAMASTUR članica
  Franc PAVLIČ član
  Jožef MARZIDOVŠEK član
 4. Komisija za priznanja in odlikovanja
  Vincenc ZOBEC predsednik
  Dragica ŠTIH članica
  Vladimir GANZITI član
  Jožef MARZIDOVŠEK član
  Bogomil POLANEC član

 

Začasna delovna telesa občinskega sveta

 1. Komisija za okolje in prostor
  Vladimir GANZITI predsednik
  Jožef MARZIDOVŠEK namestnik predsednika
  Viktor PUŠAVER član
  Milan RIEGLER član
  Viljem KADILNIK član
 2. Komisija za družbene dejavnosti
  Silvestra SAMASTUR predsednica
  Petra URLEP namestnica predsednice
  Cvetka POLANEC članica
  Dragica ŠTIH članica
  Mirko SLATENŠEK član
 3. Komisija za gospodarstvo
  Matjaž KNEZ predsednik
  Tomaž KOKOT član
  Anton SAVSKI član
  Adrijana KRAJNC članica
  Aleksander MARZIDOVŠEK član

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 42/2007), svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu na območju Občine Poljčane, ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

Svet šteje pet članov, in sicer:

 • predstavnik občinskega sveta,
 • predstavnik ZŠAM in AMD,
 • predstavnik policijske postaje,
 • dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih institucij.

 

Sestava Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mandatu 2010 – 2014:

Branko KOŽUH predsednik
Aleksandra PIRŠ namestnica predsednika
Marjan PRIMEC član
Zdenka KOVAČIČ članica
Janez KIDRIČ član