Vaški odbori

V skladu z Odlokom o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 42/2007), so kot posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Poljčane ustanovljeni vaški odbori, ki opravljajo naslednje naloge:

 • predlagajo občinskemu svetu predloge in programe, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja,
 • obravnavajo zadevi iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na njihovo območje,
 • obravnavajo predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja ter jih posredujejo občinskim organom v reševanje,
 • sodelujejo z društvi ter nevladnimi in drugimi organizacijami z območja delovanja,
 • na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delovanju in drugih zadevah, ki se nanašajo na območje,
 • sodelujejo pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnostih, ki se izvajajo na njihovem območju,
 • izvajajo druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov Občine Poljčane in občinskega sveta.

 

Na območju Občine Poljčane ustanovljenih osem vaških odborov, in sicer:

 • vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake, ki šteje 4 člane;
 • vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas, ki šteje 3 člane;
 • vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice, ki šteje 5 članov;
 • vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično, ki šteje 7 članov;
 • vaški odbor za območje naselij Lušečka vas in Čadramska vas, ki šteje 5 članov;
 • vaški odbor za območje naselja Poljčane, ki šteje 7 članov;
 • vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane, ki šteje 5 članov,
 • vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica in Stanovsko, ki šteje 5 članov.

 

Sestava članov vaških odborov v mandatu 2010 – 2014:

Vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake

Robert KODRIČ član
Anton BERGLEZ član
Ivan BOHAK član
Peter TURIN član

 

Vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas

Ivan BABŠEK predsednik
Franc VANTUR član
Irena VONČINA članica

 

Vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice

Janez BRAČKO predsednik
Srečko LONČARIČ član
Metka BABŠEK članica
Janko KOLAR član
Ferdinand POTISK član

 

Vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično

Jurij GABER predsednik
Marko DROZG član
Suzana MIKŠA članica
Mihael IUSO član
Ljubica ŽAUCER članica

 

Vaški odbor za območje naselij Lušečka vas, Čadramska vas

Dragica ŠTIH predsednica
Marko POTOČNIK član
Romana SPOLENAK članica
Ana POŽEG članica
Nada HAJNŠEK članica

 

Vaški odbor za območje naselja Poljčane

Andrej SAMASTUR predsednik
Janko PIRŠ član
Robert MLAKAR član
Jožef TEŽAK član
Aleš KAVKLER član
Franc JUG član
Matjaž POLANEC član

 

Vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane

Peter TURIN član
Bojan KOVAČIČ član
Alojz PUŠNIK član
Emir ARNAUTOVIĆ član
Karl ROJS član

 

Vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica, Stanovsko

Jožef KOHNE predsednik
Bojan REK član
Aleksander KOROŠEC član
Maks ŠKOF član
Miran PAVLIČ član