Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za kamnolom Poljčane

21. 10. 2021 2