Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika/predsednico in člane/članice Občinske volilne komisije Občine Poljčane ter njihove namestnike

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Poljčane poziva politične stranke in liste v Občini Poljčane, druge organizacije občanov in občane Občine Poljčane, da podajo oz. posredujejo pisne predloge kandidatov za predsednika/predsednico in namestnika predsednika/predsednice ter člane/članice in namestnike članov/članic Občinske volilne komisije Občine Poljčane vključno do 14. 6. 2019 do 12.00 ure, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si.